In solidarity with the people of Palestine!

Aqeeqa Date Calculator

HOW TO CALCULATE AQEEQA DATE How To Calculate Aqeeqa Date for Your Baby? FAQs Is it complicated to calculate Aqeeqa date? What is the best recommended date (according to Quran and Sunnah)? What if we miss the 7th day? How do I calculate the 7th day? Can you help us calculate the Aqeeqa Day? Yes!!! […]

The Secret Behind Faith-Based Parenting

You and I have a common goal and duty to raise responsible, confident Muslims who will reflect their upbringing and contribute to society in productive ways, yet we struggle day in and day out to get them to obey us. I could go on and on about punishments, timeouts, threats, and rewards to get them […]

43 things every parent should know

މުތަރްޖިމުގެ މުޤައްދިމާ (އައްޝައިޚް ޢީސާ ޙުނައިން) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: މިއީ އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާ ގުޅޭ ޙުކުމްތައް އެކުލެވޭ 43 ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަލް މުނައްޖިދު حفظه الله تعالى ލިޔުއްވާފައިވާ [43 فائدة في أحكام المولود” މިފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. […]

Fidhya / Kaffaarah

Feed the poor to make up missed Fasts due to prolonged disease, or as a return for Kaffaaraa Nadhuru, or just as a charity feeding through BakariMv. There are 4 different types of animals to choose from Goat, Sheep, Cow, or Camel You can choose either to distribute the raw meat or cooked and served […]

Rulings of Aqeeqa in Islam

Aqeeqa refers to the sacrifice that is offered on behalf of a newborn child. Proof of Aqeeqa Evidence 1: Buraydah (may Allah be pleased with him) said: During the time of Jahiliyyah, if a boy was born to one of us, we would slaughter a sheep and smear his head with its blood. When Allah brought Islam, we […]

Rulings of U’d’hiya in Islam

Udhiya or Qurbani BakariMv

  What is meant by U’d’hiya? U’d’hiya is sacrificing an animal (an’am) on the day of Eid al-Ad’ha. It is an act of worship that will bring the person closer to Allah. Proof of U’d’hiya: U’d’hiya is prescribed not only in the Quran, but also the Sunnah of Prophet ﷺ and the Ijma’ – the […]